1)      Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van strikte toepassing en sluiten de algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden  van de aankoper uit.

2)      De firma SPRL JP VOS reserveert zich het recht deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

3)      Met gelijk welke transportwijze en verkoopcondities (Franco,…) de goederen reizen op risico van de bestemmeling.

4)      De leveringstermijnen zijn bij wijze van inlichting gegeven, het niet nakomen van een termijn, verbindt geenszins onze verantwoordelijkheid en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch straf, noch annulatie.  Bij eventuele vertraging, heeft de koper geen recht de bestelling te annuleren.

5)      De goederen moeten aanvaard en in ontvangst genomen worden bij de levering. Een defect onderdeel zal vervangen worden. Voor enig welk motief, mag men geen terugbetaling, of schadevergoeding opeisen.

6)      Alle geschillen of reclamaties betreffende een factuur moeten ons per aangetekende brief gemeld geworden binnen de 8 dagen, volgend op de factuurdatum.

7)      Bij het plaatsen van een bestelling aan onze firma, herkend de koper dat alle goederen eigendom blijven aan ons bedrijf tot op het ogenblik van hun volledige betaling, alle risico’s  zijn alsook op de verantwoordelijkheid van de koper.

8)      De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddelijk opeisbaar.

9)       Tenzij anders vermeld op de factuur, de betaling geschiedt contant bij levering.  Geen enkele reclamatie van de koper geeft het recht om de betaling op te  schorten.    Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag en zonder enige verantwoording hiervoor, behouden wij ons het recht en zonder ingebrekstelling, het factuurbedrag te verhogen met 10%, dit met een minimum van 65Euro en anderzijds met 1% intrest toe te voegen per maand.

10)     Al onze overeenkomsten worden beheert door het Belgisch recht.  Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door de rechtbank van Dinant.